رادین تخفیف ( پاتالوژی )

Cinque Terre

پاتولوژی چیست؟
آسیب شناسی(Pathology) از نظر لغوی از دو واژه پاتو (Patho= pathos) به معنی رنج، درد و عذاب و لوژی (logy= logos) به معنی مطالعه تشكیل شده است.
به عبارت اختصاصی تر آسیب شناسی، دستورالعملی است ارتباطی كه علوم پایه و تجربیات بالینی را در بر گرفته و به منظور مطالعه تغییرات ساختاری و عملكردی در سلولها، بافتها و اندامها كه زمینه بیماریها (Diseases) را بوجود می آورند اختصاص یافته است.

Cinque Terre
آسیب شناسی عبارت است از مطالعه اختلال در مولكولها، سلولها، بافتها و عملكرد كه در ارگانیسم های زنده در پاسخ به عوامل آسیب رسان یا محرومیتها رخ می دهد.

Cinque Terre
بسیاری از این عوامل تركیبات شیمیایی هستند كه اغلب شامل فرآورده های دیگر ارگانیسم ها كه مهمترین آنها میكروارگانیسم های پاتوژن ( بیماری زا )، می باشند.

Cinque Terre
دیگر عوامل آسیب رسان اشكال متنوع انرژی از قبیل گرما، تشعشعات و نیروهای مكانیكی هستند كه در مقادیر زیادی اعمال می شوند. ضمن اینكه بیشتر شرایط مرضی، ناشی از در معرض قرار گرفتن بافتهای بدن با مواد آسیب رسان می باشد، ولی محرومیت از عناصر غذائی ضروری، از قبیل پروتئین ها،‌ مواد معدنی، ویتامین ها، آب و اكسیژن نیز ممكن است به همان اندازه دارای آثار مضر و تخریب کننده باشد. فاكتورهای ژنتیكی نیز ممكن است دارای نقش مهمی در آسیب شناسی باشند.

رادین تخفیف

Cinque Terre

    آخرین خبر ها    

01 دی ماه 1396
افتتاح رسمی و شروع به کار شرکت رادین تخفیف مهر وطن

امروز به عنوان اولین روز شروع به کار شرکت رادین تخفیف مهر وطن می باشد.

20 آذر ماه 1396
تعیین تاریخ افتتاح رسمی و شروع به کار شرکت رادین تخفیف مهر وطن

بالاخره بعد از ماهها تلاش و پیگیر های لازم شرکت رادین تخفیف آماده شروع به کار، بصورت رسمی شد.

17 تیر ماه 1396
افتتاح دفتر مرکزی شرکت رادین تخفیف

دفتر مرکزی شرکت رادین تخفیف مهر وطن در تاریخ 17/04/1396 تکمیل و افتتاح شد.

16 خرداد ماه 1396
تعیین محل شرکت

با پیگیری های تیم پشتیبانی شرکت رادین تخفیف، امروز محل دفتر این شرکت انتخاب شد.